ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​អនុគមន៍​នេះ...

ជ្រើស កែ​សម្រួល - អ្នក​សម្គាល់​បន្ទាប់

គ្រាប់​ចុច F4

ជ្រើស កែ​សម្រួល - អ្នក​សម្គាល់​មុន​

ប្តូរ (Shift) + F4

ជ្រើស កែ​សម្រួល - កំហុស​បន្ទាប់

គ្រាប់​ចុច F3

ជ្រើស កែ​សម្រួល - កំហុស​មុន

​ប្តូរ ​(Shift)​+F3

លើ​របារ "ឧបករណ៍" ចុច

Icon Zoom 100%

ពង្រីក​​​ ១០០%

ជ្រើស មើល - ពង្រីក

លើ​របារ "ឧបករណ៍" ចុច

Icon Zoom In

ពង្រីក

ជ្រើស មើល - បង្រួម

លើ​របារ "ឧបករណ៍" ចុច

Icon Zoom Out

បង្រួម

ជ្រើស មើល - បង្ហាញ​ទាំងអស់

លើ​របារ "ឧបករណ៍" ចុច

Icon Show All

បង្ហាញ​ទាំងអស់

ជ្រើស មើល - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព

គ្រាប់​ចុច F9

លើ​របារ "ឧបករណ៍" ចុច

Icon Update

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ

ជ្រើស មើល - ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បង្ហាញ​ទាន់​សម័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ជ្រើស មើល - ធាតុ​រូបមន្ត

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច​ពាក្យ​បញ្ជា - ជ្រើស សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​មួយ​អង្គ/ពីរ​អង្គ

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស ទំនាក់​ទំនង

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា"​ - ជ្រើស សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស អនុគមន៍

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស តង្កៀប

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស គុណ​លក្ខណៈ

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស កំណត់​ប្រមាណ​វិធី​

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ពុម្ព​អក្សរ

ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - ពុម្ព​អក្សរ - កែប្រែ

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - គម្លាត

Choose Format - Align

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - របៀប​អត្ថបទ

Choose Tools - Symbols

លើ​របារ "ឧបករណ៍" ចុច

Icon Symbols

Symbols

Choose Tools - Symbols - Edit

ជ្រើស ឧបករណ៍ - នាំ​ចូល​រូបមន្ត

ជ្រើស ឧបករណ៍ - នាំ​ចូល​រូបមន្ត

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ប្តូរ​តាម​បំណង

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស ផ្សេងៗ

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.

Icon Formula Cursor

ទស្សន៍​ទ្រនិច​រូបមន្ត

Please support us!