របារ​គ្រោង

In ទិដ្ឋភាព​គ្រោង របារ​គ្រោង​មាន​ឧបករណ៍​កែសម្រួល​ដែល​បាន​ប្រើ​ញឹកញាប់ ។ ចុច​លើ​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​នឹង​រូបតំណាង​ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍​មួយ ដែល​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​បន្ថែម ។

Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Icon Demote

Promote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, up one list level.

Icon Promote

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to after the next paragraph.

Icon Move Down

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Icon Move Up

Show Formatting

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Show Formatting Icon

Show Formatting

ខ្មៅ និង ស

បញ្ចាំង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​តែ​ជា​ពណ៌​ខ្មៅ និង ស ។

Black and White Icon

ស​ខ្មៅ

Show Only First Level

Hides all of the headings of the slides in the current slide show except for the titles of the slides. Hidden headings are indicated by a black line in front of a slide title. To show the headings, click the Show All Levels icon.

Icon Show Only First Level

Show Only First Level

Show All Levels

Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the Show Only First Level icon.

Icon Show All Levels

Show All Levels

​​​លាក់​ចំណុច​រង​​

លាក់​ក្បាល​រង​របស់​ក្បាលដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​ ក្បាល​រង​ដែល​បាន​លាក់​ត្រូវ​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដោយ​បន្ទាត់​ទទេ​នៅ​ពីមុខ​ក្បាល​មួយ​ ។ ដើម្បី​បង្ហាញក្បាល​​កម្រិត​ទាប​ជាង​ ចុច​​រូប​តំណាង​ បង្ហាញ​ចំណុច​រង​ ។

Icon Hide Subpoints

លាក់​ចំណុច​រង

​បង្ហាញ​ចំណុច​រង​​

បង្ហាញ​ក្បាល​រង​ដែល​បាន​លាក់​ របស់​​ក្បាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ដើម្បី​លាក់​ក្បាល​រងរបស់​​ក្បាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ចុចរូប​តំណាង​​ លាក់ចំណុច​រង​ ។

Icon Show Subpoints

បង្ហាញ​​ចំណុច​​រង

Please support us!