របារ​គ្រោង

In ទិដ្ឋភាព​គ្រោង របារ​គ្រោង​មាន​ឧបករណ៍​កែសម្រួល​ដែល​បាន​ប្រើ​ញឹកញាប់ ។ ចុច​លើ​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​នឹង​រូបតំណាង​ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍​មួយ ដែល​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​បន្ថែម ។

កែវ​ពង្រីក

បន្ថយ ឬ​ពង្រីក​ការ​បង្ហាញ​អេក្រង់​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ ចុច​សញ្ញា​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​រូបតំណាង ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ កែវ​ពង្រីក ។

រូបតំណាង

ពង្រីក​ (LibreOffice Impress ក្នុង​ទិដ្ឋ​ភាព​គ្រោង​ និង ស្លាយ​)

​​កម្រិត​ទី​មួយ​​

​លាក់​គ្រប់​ក្បាល​ទាំង​អស់​របស់​ស្លាយ ​ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ លើក​លែង​តែ​ចំណង​ជើង​របស់​ស្លាយ​ ។ ក្បាល​ដែល​បានលាក់​ត្រូវ​បាន​​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដោយ​បន្ទាត់​ទទេ ​នៅ​ពីមុខ​ចំណង​ជើង​ស្លាយ​ ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្បាល​ ចុច​រូប​តំណាង​ គ្រប់​កម្រិត​​  ។

Icon First Level

កម្រិត​ទី​​មួយ

គ្រប់​កម្រិត​

​បង្ហាញ​ក្បាល​​​ដែល​លាក់​​របស់ស្លាយ​ ​ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ​ដើម្បី​លាក់​ក្បាល​ទាំង​អស់​ ក្នុង​​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ លើក​លែង​តែ​សម្រាប់​ចំណង​ជើង​ស្លាយ​​ ចុច​រូប​តំណាង​ ​កម្រិត​​ដំបូង​​ ។​

Icon All Levels

គ្រប់​កម្រិត

​​​លាក់​ចំណុច​រង​​

លាក់​ក្បាល​រង​របស់​ក្បាលដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​ ក្បាល​រង​ដែល​បាន​លាក់​ត្រូវ​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដោយ​បន្ទាត់​ទទេ​នៅ​ពីមុខ​ក្បាល​មួយ​ ។ ដើម្បី​បង្ហាញក្បាល​​កម្រិត​ទាប​ជាង​ ចុច​​រូប​តំណាង​ បង្ហាញ​ចំណុច​រង​ ។

Icon Hide Subpoints

លាក់​ចំណុច​រង

​បង្ហាញ​ចំណុច​រង​​

បង្ហាញ​ក្បាល​រង​ដែល​បាន​លាក់​ របស់​​ក្បាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ដើម្បី​លាក់​ក្បាល​រងរបស់​​ក្បាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ចុចរូប​តំណាង​​ លាក់ចំណុច​រង​ ។

Icon Show Subpoints

បង្ហាញ​​ចំណុច​​រង

បើក​/បិទ​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​​

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

រូបតំណាង

បិទ​/បើក​​ ​ការធ្វើ​​ទ្រង់​ទ្រាយ​

ខ្មៅ និង ស

បញ្ចាំង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​តែ​ជា​ពណ៌​ខ្មៅ និង ស ។

រូបតំណាង

ស​ខ្មៅ

បញ្ចាំង​ស្លាយ

Starts your slide show.

Slide Show Icon

បញ្ចាំង​ស្លាយ

Please support us!