របារ​ទិដ្ឋភាព​ស្លាយ

របារ ទិដ្ឋភាព​ស្លាយ បើក​ជាមួយ​ទិដ្ឋភាព​ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ។

ពេល​វេលា​សម

ចាប់​ផ្តើម​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ​ ដែល​មាន​ឧបករណ៍​​កំណត់​ពេល​វេលា​ ក្នុង​​ជ្រុង​ឆ្វេង​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​ ។

រូបតំណាង

ពេលវេលា​​​សម

បង្ហាញ/លាក់ ស្លាយ

លាក់​ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដូច្នេះ​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ​កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ទេ​ ។

រូប​តំណាង

បង្ហាញ/លាក់ ស្លាយ

​​ស្លាយ​​ក្នុង​​មួយ​​ជួរ​​​ដេក

បញ្ចូល​ចំនួន​ស្លាយ​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​លើ​ជួរដេក​នីមួយៗ​ក្នុង​ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ។

Please support us!