បញ្ចូល

ម៉ឺនុយ​នេះ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើ​ ដើម្បី​បញ្ចូល​ធាតុ​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ ​ឧទាហរណ៍ ​ក្រាហ្វិក​ វត្ថុ តួអក្សរ​ពិសេស​ និង​ឯកសារ​ផ្សេងៗទៀត​ ។

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Chart

Inserts a chart.

តារាង

បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

មិន​អាច​ស្តា​រឡើង​វិញ​

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Snap Point/Line

បញ្ចូល​ចំណុច​ខ្ទាស់​មួយ ឬ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់ (ដែលស្គាល់​ថា​ជា​មគ្គុទ្ទេសក៏) ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​យ៉ាង​លឿន ។ ចំណុច​ខ្ទាស់ និង​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​មិន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បោះពុម្ព​ទេ ។

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

វិចិត្រ​សាល​សិល្បៈ​អក្សរ

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

សញ្ញា​សម្គាល់​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Slide Number

បន្ថែម​លេខ​ស្លាយ ឬ លេខ​ទំព័រ ។

វាល​

រាយ​​វាល​រួម​​ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ។

បឋម​កថា​ និង បាត​កថា​

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Form Control

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.

Please support us!