បញ្ចូល

ម៉ឺនុយ​នេះ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើ​ ដើម្បី​បញ្ចូល​ធាតុ​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ ​ឧទាហរណ៍ ​ក្រាហ្វិក​ វត្ថុ តួអក្សរ​ពិសេស​ និង​ឯកសារ​ផ្សេងៗទៀត​ ។

បញ្ចូល​រូបភាព

Inserts an image into the current document .

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Chart

Inserts a chart.

តារាង

បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

មិន​អាច​ស្តា​រឡើង​វិញ​

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

វត្ថុ​

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Snap Point/Line

បញ្ចូល​ចំណុច​ខ្ទាស់​មួយ ឬ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់ (ដែលស្គាល់​ថា​ជា​មគ្គុទ្ទេសក៏) ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​យ៉ាង​លឿន ។ ចំណុច​ខ្ទាស់ និង​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​មិន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បោះពុម្ព​ទេ ។

Text Box

[text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found].

ភាសា

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

វិចិត្រ​សាល​សិល្បៈ​អក្សរ

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

សញ្ញា​សម្គាល់​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Slide Number

បន្ថែម​លេខ​ស្លាយ ឬ លេខ​ទំព័រ ។

វាល​

រាយ​​វាល​រួម​​ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ។

បឋម​កថា​ និង បាត​កថា​

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Form Control

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.

Please support us!