ទិដ្ឋភាព

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

​ធម្មតា​

ប្តូរ​ទៅ​ជា​ទិដ្ឋ​ភាព​ធម្មតា​ កន្លែងដែល​អ្នក​អាច​បង្កើត​ និង​ កែសម្រួល​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ។​ ។

គ្រោង​

ប្តូរ​ទៅ​ជា​ទិដ្ឋ​ភាព​គ្រោង​ ដែល​អ្នក​អាច​រៀប​ស្លាយ​ឡើង​វិញ​ និង​ កែសម្រួល​ចំណង​ជើង​ និង​ ក្បាល​​របស់​ស្លាយ​ ។​

ទំព័រ​ចំណាំ

ប្តូរ​ទៅ​ទិដ្ឋភាព​ទំព័រ​ចំណាំ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​ចំណាំ​ទៅ​ស្លាយ​របស់​អ្នក ។ ចំណាំ​ត្រូវ​បាន​លាក់​ពី​ទស្សនិកជន នៅ​ពេល​អ្នក​ឲ្យ​ការ​បង្ហាញ​របស់​អ្នក ។

លេខ​ទំព័រ

Switches to the handout page view, where you can scale several slides to fit on one printed page.

ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

Master Slide

Switches to master slide view, where you can add elements that you want to appear on all of the slides that use the same master slide.

Master Notes

Displays the master notes, where you can set the default formatting for notes.

របារ​ឧបករណ៍

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​ដើម្បី​បង្ហាញ និង លាក់​របារ​ឧបករណ៍ ។ របារឧបករណ៍​មាន​រូប​តំណាង​ និង ជម្រើស​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​ដំណើរការពាក្យ​បញ្ជា​ LibreOffice បាន​លឿន ។

របារ​ស្ថាន​ភាព

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

បន្ទាត់​

បង្ហាញ​ ឬ​ លាក់​​បន្ទាត់​ដែល​នៅ​កំពូល​ និង គែម​ខាង​ឆ្វេង​របស់​តំបន់​ការ​ងារ​ ។

Show or hide the .

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Object Moving Helplines

Specifies whether to display guides when moving an object.

​ពណ៌​​/​​មាត្រ​​ដ្ឋាន​​ប្រផេះ​​​

បង្ហាញ​ស្លាយ​ជា​ពណ៌​ មាត្រ​ដ្ឋាន​ប្រផេះ​ ឬ​ ពណ៌​ខ្មៅ​ និង ស ។

Comments

Show or hide a presentation's annotations.

Master Background

Toggle the visibility of a master slide's background to be used as the background of the current slide.

Master Objects

Toggle the visibility of a master slide's objects to appear on the current slide.

មេ​

Add header, footer, date, and slide number placeholders to the master slide.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Styles

Opens the Styles deck of the Sidebar, which lists the available graphic and presentation styles for applying and editing.

Clip Art Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

កម្មវិធី​រុករក

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

កែវ​ពង្រីក

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Please support us!