​ការ​បោះពុម្ព​ការ​បង្ហាញ

ការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​​​បោះ​ពុម្ព​​លំនាំ​មើល​

 1. To set the default printing options for LibreOffice Impress, choose - LibreOffice Impress - Print.

ការ​កំណត់​ជម្រើស​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ព​ សម្រាប់​ការ​បង្ហាញ​បច្ចុប្បន្ន​

 1. ជ្រើស​ ឯកសារ​ - បោះពុម្ព ។

 2. ចុច​​ LibreOffice Impress ឬ​​ទំព័រ​ផ្ទាំង ជម្រើស ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជម្រើស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ។

  These settings override the default printer options in - LibreOffice Impress - Print for the current print job only.

ការ​ជ្រើស​ប្លង់​បោះពុម្ព​សម្រាប់​សន្លឹក​បោះពុម្ព

 1. ជ្រើស ឯកសារ - បោះពុម្ព ។

 2. នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ទូទៅ របស់​ប្រអប់ បោះពុម្ព ជ្រើស​ធាតុ "ប្លង់​បោះពុម្ព" ពី​ប្រអប់​បញ្ជី​ឯកសារ ។

 3. ជ្រើស​ចំនួន​ស្លាយ​ដើម្បី​ពុម្ព​ក្នុង​មួយ​ទំព័រ​នៃ​ក្រដាស ។

ការ​កំណត់​ជម្រើស​បោះពុម្ព​សម្រាប់​ប្លង់​បោះ​ពុម្ព

 1. ចុច​លើ​ផ្ទាំង​ប្លង់​បោះ​ពុម្ព ។

 2. ជ្រើស បញ្ចូល - លេខ​ទំព័រ ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ បឋមកថា និង បាត​កថា ។

 3. ចុច​លើ ចំណាំ និង ប្លង់​បោះពុម្ព ដើម្បី​បញ្ចូល​អត្ថបទ​បឋម​កថា និង​បាតកថា​សម្រាប់​ប្លង់​បោះពុម្ព ។

  You see four areas on this dialog with check boxes for Header, Date and time, Footer, and Page number. These four areas correspond to the four areas in the corners of the master handout view.

 4. បញ្ចូល​អត្ថបទ​សម្រាប់​បឋមកថា បាតកថា និង​កាលបរិច្ឆេទ ។ ចុច​លើ​ប្រអប់ លេខ​ទំព័រប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ដាក់​លេខ​ទំព័រ​ប្លង់​បោះ​ពុម្ព ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព​អត្ថបទ​បឋម​កថា​របស់​អ្នក អ្នក​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​បាន​ធីក​ប្រអប់ បឋម​កថា សិន ។

 5. ចុច អនុវត្ត​ទាំង​អស់ ។

  The fields in the master handout view on screen are not updated, but the text that you entered will be printed.

ការ​បោះពុម្ព​ប្លង់​បោះពុម្ព ឬ​ចំណាំ

 1. ជ្រើស ឯកសារ - បោះពុម្ព ។

 2. ចុច​ប្រអប់​បញ្ជី​ឯកសារ ហើយ​ជ្រើស​ប្រភេទ​មាតិកា​ត្រូវ​បោះពុម្ព ។

 3. ជ្រើស ប្លង់​បោះពុម្ពចំណាំ និង​ជ្រើស​ចំនួន​ស្លាយ​ដើម្បី​បោះពុម្ព​លើ​ទំព័រ​នីមួយៗ​នៃ​ក្រដាស ។

tip

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ដាក់​ប្លង់​ស្លាយ​ផ្សេងទៀត​នៅលើ​ទំព័រ​ក្រដាស​ដែល​បាន​បោះពុម្ព គឺ​ត្រូវ​ប្រើ​កណ្ដុរ​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ស្លាយ​នៅ​លើ​ទិដ្ឋភាព​ប្លង់​បោះ​ពុម្ព ។


ការ​បោះ​ពុម្ព​ជួរ​មួយ​របស់​ស្លាយ​

 1. ជ្រើស​ មើល​ - ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ។

 2. សង្កត់​គ្រាប់​ចុច​ ប្តូរ​(Shift) និង ចុច​ជួរ​របស់​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បោះ​ពុម្ព​ ។

 3. ជ្រើស​ ឯកសារ​ - បោះពុម្ព ។

 4. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ ច្បាប់ចម្លង និង​ជួរ ចុច ស្លាយ ។

 5. បញ្ចូល​ចំនួន​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព ហើយ​ចុច យល់ព្រម

Please support us!