ការ​បោះ​ពុម្ព​ស្លាយ​មួយ​ឲ្យ​សម​ទៅ​នឹង​ទំហំ​ក្រដាស​មួយ

អ្នក​​អាច​កាត់​បន្ថយ​ទំហំ​របស់​ស្លាយ​មួយ​ ពេល​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ ដូច្នេះ​ស្លាយ​អាច​សម​នឹង​ទំព័រ​ដែល​បាន​បោះ​ពុម្ព​មួយ​ ។

  1. បើក​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បោះ​ពុម្ព​ ។

  2. In Normal View, choose Slide - Properties, and then click the Page tab.

  3. ក្នុង​ផ្ទៃ​ ការ​កំណត់​ប្លង់​​ ជ្រើស​​​ប្រអប់​ធីក​ ធ្វើ​វត្ថុ​​ឲ្យ​​សម​ទៅ​នឹង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស ។

  4. ក្នុង​ផ្ទៃ​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស ជ្រើស​ ​ទ្រង់​ទ្រាយ​មួយ ។

  5. ចុច​ យល់​ព្រម ។ ស្លាយ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ​ឲ្យ​សម​នឹង​ទំព័រ​ដែល​បាន​បោះ​ពុម្ព​​ ពេល​ការ​ពារ​​ទីតាំង​ដែល​ទាក់​ទង​របស់​វត្ថុ​នៅ​លើ​ស្លាយ​ ។

Please support us!