កំពុង​ផ្ទុក​បញ្ជី​​ពណ៌​ ពណ៌​ជម្រាល​ និង​ ឆ្នូតៗ

អ្នក​អាច​ប្រើ​បញ្ជី​ដើម្បី​រៀបចំ​ពណ៌ ជម្រាល ឬ​លំនាំ​ឆ្នូតៗ ។ LibreOffice ផ្តល់​នូវ​បញ្ជី​ជាច្រើន ដែល​អ្នក​អាច​ផ្ទុក និង ប្រើ​ក្នុង​​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បន្ថែម ឬ​លុប​ធាតុ​ពី​បញ្ជី​មួយ ឬ​សូម្បី​តែ​បង្កើត​បញ្ជី​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ក៏​ដោយ ។

ដើម្បី​ផ្ទុក​បញ្ជី​ពណ៌​មួយ​ ៖

  1. ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ - ផ្ទៃ និង​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង​ ពណ៌ ។

  2. ​ចុច​ប៊ូតុង​ ផ្ទុក​បញ្ជី​ពណ៌ ។

  3. កំណត់​ទីតាំង​បញ្ជី​ពណ៌​ ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្ទុក​ និង​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ បើក ។ ឯកសារ​បញ្ជី​ពណ៌​មួយ​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ជា​ [filename].soc ។

ដើម្បី​រក្សា​ទុក​បញ្ជី​ពណ៌​មួយ​ ចុច​ប៊ូតុង​ រក្សា​ទុក​បញ្ជី​ទំព័រ បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មួយ​ និង​ បន្ទាប់​ចុចរក្សា​ទុក ។

The freieFarbe HLC color list is based on the CIELAB model and is optimized for professional CMYK printing. The colors in the Compatibility and HTML lists are optimized for displays using a resolution of 256 colors. The palettes “LibreOffice” and “Material” contain the official LibreOffice and Material Design palettes respectively. The tonal.soc palette provides a set of colors organized by luminance contrast that work across different hardware.

ដើម្បី​ផ្ទុក​បញ្ជី​ពណ៌​ជម្រាល​មួយ​ ៖

  1. ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ - ផ្ទៃ និង​ បន្ទាប់​មក​ចុច​​ផ្ទាំង​ ពណ៌​ជម្រាល ។

  2. ចុច​ប៊ូតុង​ ផ្ទុក​បញ្ជី​ពណ៌​ជម្រាល

  3. កំណត់​ទីតាំង​បញ្ជី​ពណ៌​ជម្រាល​មួយ​ ដែល​អ្នក​ចង់​​ផ្ទុក​ និង​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ បើក ។ ឯកសារ​បញ្ជី​ពណ៌​ជម្រាល​មួយ​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ជា​ [filename].sog ។

ដើម្បី​រក្សា​ទុក​បញ្ជី​ពណ៌​ជម្រាល​មួយ​ ចុច​ប៊ូតុង​ ​រក្សា​ទុក​បញ្ជី​ពណ៌​ជម្រាល បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មួយ​ និង​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ រក្សា​ទុក ។

ដើម្បី​ផ្ទុក​បញ្ជី​ឆ្នូតៗ​មួយ​ ៖

  1. ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ - ផ្ទៃ និង​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង​ ឆ្នូត​ៗ ។​

  2. ចុច​ប៊ូតុង​ ផ្ទុក​បញ្ជី​ឆ្នូតៗ  ។​

  3. កំណត់​ទីតាំង​​បញ្ជី​ឆ្នូត​ៗ ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្ទុក​ និង​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ បើក ។ ឯកសារ​បញ្ជី​ឆ្នូតៗ​មួយ​​ មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ [filename].soh ។

ដើម្បី​រក្សា​ទុក​បញ្ជី​ឆ្នូត​ៗ​មួយ​ ចុច​ប៊ូតុង​ រក្សា​ទុក​បញ្ជី​ឆ្នូត​ៗ ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មួយ​ និង​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ រក្សា​ទុក ។

ទ្រង់​ទ្រាយ​ - ផ្ទៃ

ការ​ផ្ទុក​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ និង ព្រួញ

Please support us!