​ការ​ចម្លង​ស្លាយ​ពី​ការ​បង្ហាញ​ដទៃ​ទៀត>

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ស្លាយ​ពី​ការ​បង្ហាញ​ដទៃ​ទៀត​ ទៅ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចម្លង​ និង បិទ​ភ្ជាប់​ស្លាយ​ចន្លោះ​ការ​បង្ហាញ​ ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ស្លាយ​មួយ​ពី​ការ​បង្ហាញ​ដទៃ​ទៀត​ ៖

  1. បើក​ការ​បង្ហាញ​ និង ជ្រើស​ មើល - ធម្ម​តា ។

  2. Choose .

  3. កំណត់​​ទីតាំង​ឯកសារ​បង្ហាញ​ រួម​មាន​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​​​ចង់​បញ្ចូល​ និង​ ចុច​ បញ្ចូល ។

  4. ចុច​សញ្ញា​បូក​​នៅ​ជាប់​នឹង​រូប​តំណាង​សម្រាប់​ឯកសារ​បង្ហាញ​ និង​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ ។

  5. ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​ចម្លង​ និង បិទ​ភ្ជាប់​ស្លាយ​ចន្លោះការ​បង្ហាញ​ ៖

  1. បើក​ការ​បង្ហាញ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លង​ និង បិទ​ភ្ជាប់​​ចន្លោះ​នោះ ។

  2. ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​​មាន​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​​ចង់​ចម្លង​ ជ្រើស មើល - ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ។

  3. ជ្រើស​ស្លាយ​ និង បន្ទាប់​ជ្រើស កែសម្រួល​ - ចម្លង ។

  4. ផ្លាស់​ប្តូរ​​​​ការ​បង្ហាញ​​ ដែល​អ្នក​ចង់​បិទ​ភ្ជាប់​ស្លាយ​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ មើល - ធម្ម​តា ។

  5. ជ្រើស​ស្លាយ​ ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​​ស្លាយ​ដែល​បាន​ចម្លង​ ធ្វើ​តាម​ និង​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - បិទ​ភ្ជាប់ ។

Please support us!