​ការ​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ទាំង​នេះ

អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ដោយ​អូស​ពួក​វា​ ដោយ​ប្រើ​​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​​ ឬ​ ដោយ​ចម្លង​វត្ថុ​ទាំង​នោះ​ និង​ បិទ​ភ្ជាប់​ពួក​វា​ក្នុង​ទីតាំង​ដទៃ​ទៀត​ ។

Please support us!