ការ​ផ្ទុក​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ និង ព្រួញ

អ្នក​អាច​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ដើម្បី​រៀបចំ​ប្រភេទ​បន្ទាត់ និង ព្រួញ​ស្រដៀង​គ្នា ។ LibreOffice ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ឯកសារ​រចនាប័ទ្ម​ស្តង់ដារ​ជាច្រើន ដែល​អ្នក​អាច​ផ្ទុក និង ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បន្ថែម ឬ​លុប​ធាតុ​ពី​ឯកសារ​រចនាប័ទ្ម​មួយ ឬ​សូម្បី​តែ​បង្កើត​ឯកសារ​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ ។

ដើម្បី​ផ្ទុក​ឯកសារ​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​មួយ​ ៖

  1. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - បន្ទាត់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ។

  2. ចុច​ប៊ូតុង​ ​ផ្ទុក​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

  3. កំណត់ទីតាំង​ឯកសារ​ដែលមាន​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្ទុក ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច យល់ព្រម ។ ឯកសារ​មានទ្រង់ទ្រាយ [filename].sod ។

ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ ចុច​ប៊ូតុង​ រក្សា​ទុក​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​ និង​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ យល់​ព្រម ។

ដើម្បី​ផ្ទុក​ឯកសារ​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​មួយ​ ៖

  1. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - បន្ទាត់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ផ្ទាំង រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ ។

  2. ចុច​ប៊ូតុង​ ​ផ្ទុក​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ ។

  3. កំណត់​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​មាន​​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​ ដែល​អ្នក​​ចង់​ផ្ទុក​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ យល់​ព្រម ។ ឯកសារ​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ជា​ [filename].soe ។

ដើម្បី​រក្សាទុក​ឯកសារ​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​​ ចុច​ប៊ូតុង​រក្សា​ទុក​រចនាប័ទ្ម​​ព្រួញ បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មួយ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ យល់​ព្រម ។

Please support us!