ការ​បង្កើត​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នក​អាច​បង្កើត​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​ទស្សនិកជន​របស់​អ្នក ដោយ​ប្រើ​ស្លាយ​នៅ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​បច្ចុប្បន្ន ។

ដើម្បី​បង្កើត​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ៖

Define Custom Slide Show Dialog

 1. ជ្រើស​ បញ្ចាំង​ស្លាយ - បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន

 2. ចុច​ ថ្មី និង​ បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​របស់​ក្នុង​ប្រអប់ ​ឈ្មោះ  ។

 3. Under Existing Slides, select the slides to add to your slide show, and click the >> button. Hold down Shift to select a range of consecutive slides, or to select multiple individual slides.

អ្នក​អាច​ប្តូរ​លំដាប់​ស្លាយ​ក្នុង​​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ ដោយ​អូស​ និង​ ទម្លាក់​ស្លាយ​ក្រោម​ ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ៖

Custom Slide Shows Dialog

 1. ជ្រើស បញ្ចាំង​ស្លាយ - បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន ។

 2. ជ្រើស​ការ​បង្ហាញ​​ដែល​អ្នក​ចង់​ចាប់ផ្តើម ពី​បញ្ជី​ ។

 3. ចុច​ ចាប់​ផ្តើម ។

tip

បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​បាន​ជ្រើស ចាប់ផ្តើម​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​រូបតំណាង បញ្ចាំង​ស្លាយ លើ​របារ​ឧបករណ៍ ការ​បង្ហាញ ឬ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច F5 ជ្រើស ប្រើ​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន ។


ជម្រើស​ដើម្បី​រត់​​ការ​​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ

ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​បញ្ចាំង​ស្លាយ ពី​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ជានិច្ច ៖

 1. Choose - LibreOffice Impress - General.

 2. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ ចាប់​ផ្តើម​ការ​បង្ហាញ ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក​​ ​ជាមួយ​​ទំព័រ​​បច្ចុប្បន្ន​ជានិច្ច

warning

កុំ​ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ បើ​អ្នក​ចង់​រត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ។


ដើម្បី​លាក់​ស្លាយ​មួយ ៖

ដើម្បី​លាក់​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន ចុច​ប៊ូតុង លាក់​សកម្មភាព​ស្លាយ ។

 1. ដើម្បី​លាក់​ស្លាយ​មួយ​ចំនួន ជ្រើស មើល - កម្មវិធី​តម្រៀប​ស្លាយ ហើយ​បន្ទាប់មក​ជ្រើស​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​លាក់ ។

 2. ជ្រើស បញ្ចាំង​ស្លាយ - បង្ហាញ​/​លាក់​ស្លាយ

  ស្លាយ​មិន​ត្រូវ​បាន​យកចេញ​ពី​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ទេ ។

ដើម្បី​បង្ហាញ​ស្លាយ​មួយ​ដែល​បាន​លាក់ ៖

 1. ជ្រើស​ មើល​ - ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ និង​បន្ទាប់​ជ្រើស​ស្លាយ​ដែល​បាន​លាក់​​ ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ ។

 2. ជ្រើស បញ្ចាំង​ស្លាយ - បង្ហាញ​/​លាក់​ស្លាយ

Please support us!