ការ​នាំ​ចូល​​ទំព័រ​ HTML ទៅ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ

អ្នក​អាច​នាំ​ចូល​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ​ចំនួន​ រួម​មាន​អត្ថបទ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​មួយ ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ពី​ឯកសារ​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​មួយ ៖

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. ជ្រើស​ "អត្ថបទ​" ឬ​"ឯកសារ​ HTML" ជា​ ប្រភេទ​ឯកសារ ។

  3. កំណត់​ទីតាំង​ឯកសារ​​មាន​​អត្ថបទ​ ដែល​អ្នក​ចង់បន្ថែម​ និង​ បន្ទាប់មក​ចុច​ បញ្ចូល ។

ប្រសិន​បើ​​ឯកសារ​អត្ថបទ​មាន​អត្ថបទ​ច្រើន​ជាង​ អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​មួយ​ អ្នក​អាច​ចែក​អត្ថបទ​នៅលើ​ស្លាយ​ជា​ច្រើន ។

  1. ចុច​ទ្វេ​ដង​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ ដើម្បី​បញ្ចូល​​របៀប​កែសម្រួល​ ។

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. ធ្វើ​ជំហាន​ទី​១ ដល់ ទី​៣ ម្តង​ទៀត ទាល់តែ​អត្ថបទ​ទាំងអស់​នៅ​លើ​ស្លាយ ។

Please support us!