រក្សា​ទុក​ការ​បង្ហាញ​ជា​ទ្រង់​ទ្រាយ​ HTML

  1. បើក​ការ​បង្ហាញ ​ដែល​អ្នក​ចង់​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ HTML ។

  2. ជ្រើស ឯកសារ - នាំ​ចេញ ។

  3. កំណត់​ ប្រភេទ​ឯកសារ ទៅ​ជា​ ឯកសារ​ HTML (LibreOffice Impress) (.html;.htm) ។

  4. បញ្ចូល ឈ្មោះ​ឯកសារ និង​បន្ទាប់មក​ចុច នាំចេញ ។

  5. ធ្វើ​តាម​សេចក្តី​ណែនាំ​ក្នុង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ ការ​នាំ​ចេញ​ HTML

Please support us!