ពង្រីក​ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច

អ្នក​អាច​ប្រើ​បន្ទះ​គ្រាប់​ចុច​ ដើម្បី​ពង្រីក​​ ឬ​ បន្ថយ​​ទិដ្ឋ​ភាព​យ៉ាង​លឿន​ នៅ​លើ​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

If you are using a mouse with a scroll wheel, you can hold down and turn the wheel to change the zoom factor in all main modules of LibreOffice.


Please support us!