ការ​​ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ស្លាយ

អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

tip

ដើម្បី​យក​ស្លាយ​ចេញ​ពី​ការ​បង្ហាញ​របស់​អ្នក​បណ្ដោះ​អាសន្ន គឺ​ត្រូវ​ទៅ​កាន់ ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ចុច​កណ្ដុរ​ខាងស្ដាំ​នៅលើ​ស្លាយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស បង្ហាញ​/​លាក់​ស្លាយ ។ ចំនួន​ស្លាយ​ដែល​លាក់​គឺ​ត្រូវ​បាន​គូស​កាត់​ចោល ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ស្លាយ គឺ​ត្រូវ​ចុច​កណ្ដុរ​ខាង​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស បង្ហាញ​/​លាក់​ស្លាយ ។


Please support us!