ដំណើរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ចលនា​ស្លាយ

អ្នក​អាច​អនុវត្ត​បែប​ផែន​ពិសេស​មួយ​ដែល​ដំណើរ​ការ​ ពេល​​អ្នក​បង្ហាញ​ស្លាយ​មួយ ។

ដើម្បី​អនុវត្ត​បែប​ផែន​ចលនា​ទៅ​លើ​ស្លាយ​មួយ​

  1. ក្នុង​ទិដ្ឋភាព ធម្មតា ជ្រើស​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​បែបផែន​ផ្លាស់ប្តូរ ។

  2. លើ​ស្លាបព្រិល ភារកិច្ច ចុច ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ ។

  3. ជ្រើស​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ​មួយ​ពី​បញ្ជី ។

អ្នក​អាច​មើល​បែបផែន​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ ក្នុង​បង្អួច​ឯកសារ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have slide transition. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has slide transition.


ដើម្បី​អនុវត្ត​បែប​ផែន​ដំណើរ​​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​ដូច​​គ្នា​ ទៅ​ស្លាយ​ច្រើន​ជាមួយ​

  1. ក្នុង​ទិដ្ឋភាព ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ជ្រើស​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​បែបផែន​ផ្លាស់ប្តូរ ។

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon Zoom to change the view magnification for the slides.

  2. លើ​ស្លាបព្រិល​ភារកិច្ច ចុច​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ ។

  3. ជ្រើស​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ​មួយ​ពី​បញ្ជី ។

ដើម្បី​មើល​បែបផែន​ដំណើរផ្លាស់ប្ដូរ​សម្រាប់​ស្លាយ​ជាមុន សូម​ចុច​រូបតំណាង​តូចនៅខាងក្រោម​ស្លាយ​ដែល​នៅលើ ស្លាបព្រឹល​ស្លាយ ។

ដើម្បី​យក​បែប​ផែន​ដំណើរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្លាយ​ចេញ​

  1. ក្នុង​ទិដ្ឋភាព ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ជ្រើស​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​យក​បែបផែន​ផ្លាស់ប្តូរ​ចេញ ។

  2. ជ្រើស គ្មាន​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​លើ​ស្លាបព្រិល ភារកិច្ច ។

Please support us!