​ការ​នាំ​ចេញ​ចលនា​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ GIF

  1. ជ្រើស​​វត្ថុ​ដែល​មាន​ចលនា​លើ​ស្លាយ​របស់អ្នក​ ។

  2. ជ្រើស ឯកសារ - នាំ​ចេញ ។

  3. ជ្រើស GIF - Graphics Interchange Format (.gif) ក្នុង​បញ្ជី​ ​ប្រភេទ​ឯកសារ ។

  4. ចុច​ប្រអប់​ធីក​ ​ជម្រើស ដើម្បី​នាំ​ចេញ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ និង​ មិន​មែន​ស្លាយ​ទាំង​មូល​ទេ​ ។

  5. ស្វែងរក​ទីតាំង ដែល​អ្នក​ចង់​រក្សាទុក GIF ដែល​មាន​ចលនា បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច រក្សាទុក ។

Please support us!