ការ​បម្លែង​វត្ថុ​ទ្វេមាត្រ​​ជា​ខ្សែ​​កោង ​ជា​ពហុ​កោណ​ និង​ ​ជា​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ

You can convert two-dimensional (2D) objects to create different shapes. LibreOffice can convert 2D objects to the following object types:

វត្ថុ​ត្រីមាត្រ​ពីរ​ប្រភេទ

ដើម្បី​បម្លែង​វត្ថុ​មួយ​ជា​រាង​​កោង ៖

  1. ជ្រើស​វត្ថុ​ទ្វេមាត្រ​មួយ​លើ​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ ។

  2. ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​វត្ថុ និង ជ្រើស បម្លែង - ជា​ខ្សែកោង ។

ដើម្បី​កែប្រែ​រាង​របស់​វត្ថុ ចុច​លើ​រូបតំណាង ចំណុចរូបតំណាង នៅ​លើ​របាង​ឧបករណ៍គំនូរ ហើយ​អូស​ចំណុច​ទាញ​របស់​វត្ថុ ។ អ្នក​ក៏​អាច​អូស​ចំណុច​វត្ថុ​បញ្ជា ដើម្បី​កែប្រែ​រាង​របស់​ខ្សែកោង ។

ដើម្បី​បម្លែង​វត្ថុ​​ទ្វេមាត្រ​មួយ​ជា​​ពហុ​កោណ​មួយ​ ៖

  1. ជ្រើស​វត្ថុ​ទ្វេមាត្រ​មួយ​លើ​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ ។

  2. ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​វត្ថុ និង ជ្រើស បម្លែង - ជា​ពហុកោណ ។

ដើម្បី​កែប្រែ​រាង​របស់​វត្ថុ ចុច​រូបតំណាង ចំណុចរូបតំណាង នៅ​លើ​​របារ​ឧបករណ៍គំនូរ ហើយ​អូស​ចំណុច​ទាញ​របស់​វត្ថុ ។

ដើម្បី​បម្លែង​វត្ថុ​ទ្វេមាត្រមួយ​ជា​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ​មួយ​ ៖

  1. ជ្រើស​វត្ថុ​ទ្វេមាត្រ​មួយ​លើ​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ ។

  2. ចុច​រូបតំណាង បិទ/បើក​ការ​ហូតរូបតំណាង នៅ​លើ​របារគំនូរ ឬ​ចុច​កណ្ដុរ​ស្ដាំ​លើ​វត្ថុ ហើយ​ជ្រើស បម្លែង - ទៅ​ជា​ត្រីមាត្រ ។

ដើម្បី​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ​ប្រើ​របារ​ឧបករណ៍ បន្ទាត់ និង ការ​បំពេញ និង របារ​ឧបករណ៍ កំណត់​ត្រីមាត្រ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​បម្លែង​វត្ថុ​អត្ថបទ​ទៅជា​ត្រីមាត្រ ប្រើ​រូបតំណាង សិល្បៈអក្សររូបតំណាង នៅ​លើ​របារ​ឧបករណ៍ គំនូរ ។


ដើម្បី​បម្លែង​វត្ថុ​ទ្វេមាត្រជា​វត្ថុ​វិល​ត្រីមាត្រ ៖

វត្ថុ​វិល​ត្រីមាត្រ​មួយ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​បង្វិល​វត្ថុ​ ដែល​បាន​ជ្រើស​ជុំវិញ​អ័ក្ស​បញ្ឈរ​របស់​វា​ ។

  1. ជ្រើស​វត្ថុ​ទ្វេមាត្រ​មួយ​លើ​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ ។

  2. ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​វត្ថុ និង ជ្រើស បម្លែង - ជា​វត្ថុ​វិល​ត្រីមាត្រ

ដើម្បី​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ​ប្រើ​របារ​ឧបករណ៍ បន្ទាត់ និង ការ​បំពេញ និង របារ​ឧបករណ៍ កំណត់​ត្រីមាត្រ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​អាច​បង្វិល​វត្ថុ​​ទ្វេមាត្រ​មុន​ពេល​បម្លែង​វា​ ដើម្បី​បង្កើត​រាង​ស្មុគ្រស្មាញ​ជាង​នេះ ។


Please support us!