អនុញ្ញា​តឲ្យ​កែ​សម្រួល​លឿន

ប្រសិនបើ​បើក អ្នក​អាច​កែសម្រួល​អត្ថបទ​ភ្លាមៗ​បាន បន្ទាប់​ពី​ចុច​វត្ថុ​អត្ថបទ ។ ប្រសិនបើ​បិទ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចុច​ទ្វេដង​ដើម្បី​កែសម្រួល​អត្ថបទ ។

Icon Allow Quick Editing

អនុញ្ញាត​​​កែ​​សម្រួល​​​រហ័ស​

Please support us!