ខ្ទាស់​ទៅ​នឹង​ចំណុច​វត្ថុ

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

នេះ​អនុវត្ត​តែ​ក្នុង​ករណី​​ទស្សន៍​ទ្រនិច ឬ​បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​មួយ​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​ខ្ទាស់​ប៉ុណ្ណោះ ។

Icon Snap to Object Points

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ចំណុច​​វត្ថុ

Please support us!