ខ្ទាស់​ទៅ​នឹង​ស៊ុម​​វត្ថុ

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

ទស្សន៍​ទ្រនិច ឬ បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​ខ្ទាស់ ។

Icon Snap to Object Border

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ស៊ុម​​វត្ថុ

Please support us!