ខ្ទាស់​ទៅ​នឹង​រឹម​ទំព័រ

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

ទស្សន៍ទ្រនិច ឬ​បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​មួយ​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​ខ្ទាស់ ។

Icon Snap to Page Margins

ខ្ទាស់​​​ទៅ​​រឹម​​ទំព័រ

Please support us!