កែប្រែ​វត្ថុ​ដែលមានគុណលក្ខណៈ

ប្រសិន​បើ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបតំណាង​នេះ​នៅ​លើ​របារជម្រើស សកម្ម នោះ​វត្ថុ​គឺ​ត្រូវបង្ហាញ​ជាមួយ​នឹង​គុណលក្ខណៈ​របស់​វា ប៉ុន្តែ​ដោយ​ប្រើ​ភាព​ថ្លា 50% ខណៈ​ដែល​អ្នក​ផ្លាស់ទី ឬ​គូរ​វា ។ ប្រសិន​បើ​មិនបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបតំណាង​នោះ​សកម្ម​ទេ គឺ​មាន​តែ​វណ្ឌវង្គ​ប៉ុណ្ណើ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​គូរ ហើយ​វត្ថុ​គឺ​ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ជាមួយ​នឹង​គុណលក្ខណៈ​របស់​វា​ទាំងអស់​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្ដុរ ។

រូបតំណាង

កែប្រែ​វត្ថុ​ដែល​មានគុណលក្ខណៈ

Please support us!