​បង្ហាញ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់

បង្ហាញ ឬ​លាក់​បន្ទាត់​ខ្ទាស់ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​តម្រឹម​វត្ថុ​​លើ​ស្លាយ​របស់​អ្នក ។ ដើម្បី​យក​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​ចេញ អូស​វា​ចេញ​ពី​ស្លាយ ។

រូបតំណាង

បង្ហាញ​​បន្ទាត់​​ខ្ទាស់

Please support us!