អនុញ្ញាត​អន្តរ​កម្ម​​

ដំណើរកាត​ការ​មើល​អន្តរកម្ម​ជាមុន ដែល​ត្រូវបានផ្ដល់​ដល់​វត្ថុ​មួយ នៅពេល​អ្នក​ចុច​វត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ស្លាយ ។ ដើម្បី​ជ្រើស​វត្ថុ​ដើម្បី​កែសម្រួល សង្កត់គ្រាប់ចុច នៅពេល​ដែល​អ្នក​ចុច ។

រូប​តំណាង​

អនុញ្ញាត​​​អន្តរ​កម្ម

Please support us!