អនុញ្ញាត​បែប​ផែន​

ចាក់​កា​រមើល​បែបផែន​ចលនា​ជា​មុន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​វត្ថុ នៅពេល​អ្នក​ចុច​​លើ​វត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ស្លាយ ។ ដើម្បី​ជ្រើស​វត្ថុ​ ដើម្បី​កែសម្រួល​ សង្កត់គ្រាប់ចុច នៅពេល​អ្នក​ចុច ។

រូប​តំណាង​

អនុញ្ញាត​​បែបផែន

Please support us!