​របៀប​បង្វិល​ បន្ទាប់​ពី​ចុច​វត្ថុ​​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​ចុច​កណ្តុរ​ ដូច្នេះ​ចំណុច​ទាញ​បង្វិល​លេច​ឡើង បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ចុច​លើ​វត្ថុ​មួយ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​វា​ម្តង​ទៀត​ ។​ អូស​ចំណុច​ទាញ ​ដើម្បី​បង្វិល​វត្ថុ​ក្នុង​ទិស​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ ។

​រូប​​តំណាង

របៀប​​​បង្វិល បន្ទាប់​​​ពី​​​ចុច​​វត្ថុ

Please support us!