ចំណុច​​តភ្ជាប់​

បញ្ចូល​ ឬ​ កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ចំណុច​ភ្ជាប់​ ។ ចំណុច​ភ្ជាប់​គឺ​ជា​​ចំណុច​តភ្ជាប់​ផ្ទាល់ខ្លួន​ កន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​ភ្ជាប់​បន្ទាត់​ បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ មួយ​ ។

Icon Glue Points

ចំណុច​​ត​ភ្ជាប់

Please support us!