​​​លាក់​ចំណុច​រង​​

លាក់​ក្បាល​រង​របស់​ក្បាលដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​ ក្បាល​រង​ដែល​បាន​លាក់​ត្រូវ​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដោយ​បន្ទាត់​ទទេ​នៅ​ពីមុខ​ក្បាល​មួយ​ ។ ដើម្បី​បង្ហាញក្បាល​​កម្រិត​ទាប​ជាង​ ចុច​​រូប​តំណាង​ បង្ហាញ​ចំណុច​រង​ ។

Icon Hide Subpoints

លាក់​ចំណុច​រង

Please support us!