គ្រប់​កម្រិត​

​បង្ហាញ​ក្បាល​​​ដែល​លាក់​​របស់ស្លាយ​ ​ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ​ដើម្បី​លាក់​ក្បាល​ទាំង​អស់​ ក្នុង​​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ លើក​លែង​តែ​សម្រាប់​ចំណង​ជើង​ស្លាយ​​ ចុច​រូប​តំណាង​ ​កម្រិត​​ដំបូង​​ ។​

Icon All Levels

គ្រប់​កម្រិត

Please support us!