​​កម្រិត​ទី​មួយ​​

​លាក់​គ្រប់​ក្បាល​ទាំង​អស់​របស់​ស្លាយ ​ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ លើក​លែង​តែ​ចំណង​ជើង​របស់​ស្លាយ​ ។ ក្បាល​ដែល​បានលាក់​ត្រូវ​បាន​​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដោយ​បន្ទាត់​ទទេ ​នៅ​ពីមុខ​ចំណង​ជើង​ស្លាយ​ ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្បាល​ ចុច​រូប​តំណាង​ គ្រប់​កម្រិត​​  ។

Icon First Level

កម្រិត​ទី​​មួយ

Please support us!