ព្រួញ

បើក​របារ​ឧបករណ៍ ព្រួញ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​បន្ទាត់​ត្រង់ បន្ទាត់​ដែល​មាន​ព្រួញ និង បន្ទាត់​វិមាត្រ​ទៅ​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

tip

បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បន្ថែម​ព្រួញ​មួយ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​គូរ​បន្ទាត់​មួយ​ដោយ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - បន្ទាត់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​មួយ​ពី​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម ។


Line

គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ។ ដើម្បី​ដាក់បន្ទាត់​នៅ​ ៤៥ ដឺក្រេ​ សង្កត់​គ្រាប់ចុចប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។

Icon Line

បន្ទាត់

បន្ទាត់​​ចប់​ដោយ​​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ដែល​បញ្ចប់​ដោយ​ព្រួញ​មួយ​ កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ។ ដើម្បី​ដាក់​បន្ទាត់​ទៅ​​ ៤៥ ដឺក្រេ​ សង្កត់​គ្រាប់ចុច​ប្តូរ (Shift) ​ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។

Icon Line Ends with Arrow

បន្ទាត់​​ចប់​ដោយ​​ព្រួញ

បន្ទាត់​​ដែលមាន ព្រួញ/រង្វង់

​គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ ដែល​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ​មួយ​ និង​ បញ្ចប់​ដោយ​រង្វង់​មួយ​ កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ដើម្បី​​ដាក់​បន្ទាត់​ទៅ​ ៤៥ ដឺក្រេ​ សង្កត់​គ្រាប់​ចុចប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។

Icon Line with Arrow/Circle

បន្ទាត់​​ដែលមាន ព្រួញ/រង្វង់

បន្ទាត់​ដែល​មាន ​ព្រួញ​/ការេ

គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ដែល​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ​មួយ​ និង​ បញ្ចប់​ដោយ​ការេ​មួយ​ កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ដើម្បី​ដាក់​បន្ទាត់​ទៅ​កម្រិត​ ៤៥ ដឺក្រេ សង្កត់​គ្រាប់ចុច​ប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។​

Icon Line with Arrow/Square

បន្ទាត់​ដែល​មាន ​ព្រួញ​/ការេ

បន្ទាត់ (៤៥°)

គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ខំ​ដោយ​​មុំ​ ៤៥​ ដឺក្រេ​ ។

Icon Line (45°)

បន្ទាត់ (៤៥°)

បន្ទាត់​​ផ្តើម​​ដោយ​ព្រួញ

​​គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ ដែល​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ​មួយ​ ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ដើម្បីដាក់​បន្ទាត់​ទៅ​ ៤៥​ ដឺក្រេ​ សង្កត់​គ្រាប់ចុច​ប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។

Icon Line Starts with Arrow

បន្ទាត់​​ផ្តើម​​ដោយ​ព្រួញ

បន្ទាត់​ដែល​មាន រង្វង់/ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ដែល​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​រង្វង់​មួយ​ និង បញ្ចប់​ដោយព្រួញ​​មួយ​ កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ដើម្បី​ដាក់​បន្ទាត់​នៅ​កម្រិត ៤៥ ដឺក្រេ​ សង្កត់​គ្រាប់​ចុច​ប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។​

Icon Line with Circle/Arrow

បន្ទាត់​ដែល​មាន រង្វង់/ព្រួញ

បន្ទាត់​ដែល​មាន​​ ការេ/ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ដែល​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ការេ​ និង បញ្ចប់​ដោយ​ព្រួញ​មួយ​ ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ដើម្បី​ដាក់​បន្ទាត់​ទៅ​ ៤៥​ ដឺក្រេ សង្កត់​គ្រាប់​ចុច​ប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស ។

Icon Line with Square/Arrow

បន្ទាត់​ដែល​មាន​​ ការេ/ព្រួញ

បន្ទាត់​វិមាត្រ

គូរ​បន្ទាត់​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ប្រវែង​វិមាត្រ​ដែល​កំណត់​ព្រំដែន​ដោយ​បន្ទាត់​នាំផ្លូវ ។ បន្ទាត់​វិមាត្រ​គណនា និង បង្ហាញ​វិមាត្រ​ជាជួរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។ ដើម្បី​គូរ​បន្ទាត់​វិមាត្រ​មួយ បើក​របារ​ឧបករណ៍ ព្រួញ ហើយ​ចុច​រូបតំណាង បន្ទាត់​វិមាត្រ ។ ផ្លាស់ទី​ព្រួញ​របស់​អ្នក​ទៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​បន្ទាត់​ចាប់ផ្តើម ហើយ​អូស​ដើម្បី​គូរ​បន្ទាត់​វិមាត្រ ។ លែង​កណ្តុរ​ពេល​បញ្ចប់ ។

tip

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​បន្ទាត់​វិមាត្រ​មានប្រវែង​ដូច​គ្នា​នឹង​ផ្នែក​នៅ​ជិត​វត្ថុ សង្កត់​គ្រាប់ចុច នៅពេល​អូស ។ ដើម្បី​បង្ខំ​បន្ទាត់​វិមាត្រ​ទៅ​ ៤៥ ដឺក្រេ សង្កត់​គ្រាប់ចុច​ប្ដូរ (Shift) នៅពេល​អូស ។


In LibreOffice Draw, a dimension line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.

Icon Dimension Line

បន្ទាត់​វិមាត្រ

បន្ទាត់​ដែល​​មាន​​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ដែល​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ​នៅ​ចុង​ទាំង​សង​ខាង​​ ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ដើម្បី​ដាក់​​បន្ទាត់​ទៅ​កម្រិត​ ៤៥ ដឺក្រេ​ ត្រូវ​សង្កត់​គ្រាប់ចុច​ប្តូរ​(Shift) ឲ្យជាប់ រួច​អូស ។

Icon Line with Arrows

បន្ទាត់​ដែល​​មាន​​ព្រួញ

Please support us!