បញ្ចូល​

រូបតំណាង

បញ្ចូល

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​វត្ថុ រួមទាំង​គំនូសតាង សៀវភៅ​បញ្ជី និង រូបភាព ទៅ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon New slide

New Slide

ស៊ុម​អណ្តែត

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

Icon Floating frame

ស៊ុម​អណ្តែត​

Insert /Objects from File

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ចូល​ឯកសារ​ទាំង​មូល​ ឬ​ បញ្ជាក់​​ធាតុ​​ក្នុង​ឯកសារ​ ។

Icon Insert Slide from File

​សៀវភៅ​បញ្ជី

បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

Icon Insert Table

Table

ពី​ឯកសារ

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

រូបមន្ត

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

គំនូសតាង

Icon Chart

គំនូសតាង

វត្ថុ OLE​

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

វត្ថុ OLE

Please support us!