បន្ទាត់​តភ្ជាប់

Icon Connector

បន្ទាត់​តភ្ជាប់

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ទៅ​វត្ថុ​ក្នុង​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន ។ បន្ទាត់​តភ្ជាប់​គឺ​ជា​បន្ទាត់​ដែល​ភ្ជាប់​វត្ថុ ហើយ​នឹង​នៅ​តែ​ភ្ជាប់​ជាមួយ នៅ​ពេល​ផ្លាស់ទី​វត្ថុ ។ បើ​អ្នក​ចម្លង​វត្ថុ​មួយ​ជាមួយ​នឹង​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​មួយ នោះ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ក៏​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ផង​ដែរ ។

មាន​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​​​បួន​ប្រភេទ ៖

  1. ស្តង់ដារ (ចំណុច​ពត់​មុំ ៩០ ដឺក្រេ)

  2. បន្ទាត់ (​ចំណុច​ពត់​ពីរ)

  3. ត្រង់​

  4. រាង​កោង​

When you click a connector and move your mouse pointer over a filled object, or the edge of an unfilled object, gluepoints appear. A gluepoint is a fixed point where you can attach a connector line. You can add custom gluepoints to an object.

ដើម្បី​គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ត្រូវ​ចុច​លើ​ចំណុច​ភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​ភ្ជាប់​នៅលើ​ចំណុច​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់​មក​លែង​វា ។ អ្នក​ក៏​អាច​អូស​ទៅកាន់​ផ្នែក​ទទេ​របស់​ឯកសារ​របស់​អ្នក ហើយ​ចុច​ក៏​បានដែរ ។ ចុង​បញ្ចប់​ដែល​បាន​បាន​ភ្ជាប់​របស់​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ គឺ​ត្រូវបាន​ចាក់សោ​នៅ​នឹង​កន្លែង គឺ​រហូត​ទាល់តែ​អ្នក​អូស​ចុង​បន្ទាត់​ទៅកាន់​ទីតាំង​ផ្សេង ។ ដើម្បី​ផ្ដាច់​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ គឺ​អូស​ចុង​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ទៅកាន់​ទីតាំង​ផ្សេង ។

បន្ទាត់​តភ្ជាប់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​​ខ្សែកោង​មុំ ៩០ ដឺក្រេ​មួយ ឬ​ច្រើន ។ ចុច​លើ​ចំណុច​ភ្ជាប់​នៅ​លើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ចំណុច​ភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេង ហើយ​លែង​វា​វិញ ។

Icon Connector

បន្ទាត់​តភ្ជាប់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ខ្សែកោង​មុំ ៩០ ដឺកក្រេ មួយ ឬ​ច្រើន និង​ព្រួញ​នៅ​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើម ។ ចុច​លើ​ចំណុច​ភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ ហើយ​អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​ភ្ជាប់​នៅ​លើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់​មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Connector Starts with Arrow

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ បញ្ចប់​ដោយ​​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ដោយ​ខ្សែកោង​មុំ ៩០ ដឺក្រេ មួយ ឬ​ច្រើន និង​ព្រួញ​នៅ​ចំណុច​បញ្ចប់ ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​លើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់​មក​លែងវា​វិញ ។

Icon Connector Ends with Arrow

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ បញ្ចប់​ដោយ​​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ មាន​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ខ្សែកោង​មុំ ៩០ ដឺក្រេ​មួយ ឬ​ច្រើន និង​ព្រួញ​នៅ​ចុង​ទាំង​សងខាង ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​លើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។

Icon Connector with Arrows

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ មាន​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ខ្សែកោង​មុំ ៩០ ដឺក្រេ​មួយ ឬ​ច្រើន និង​រង្វង់​នៅ​ចាប់ផ្ដើម ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​លើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។

Icon Connector Starts with Circle

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ បញ្ចប់​ដោយ​​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ខ្សែកោង​មុំ ៩០ ដឺក្រេ​មួយ ឬ​ច្រើន និង​រង្វង់​នៅ​ចំណុច​បញ្ចប់ ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​លើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។

Icon Connector Ends with Circle

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ បញ្ចប់​ដោយ​​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ដែល​មាន​​​​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ខ្សែកោង​មុំ ៩០ ដឺក្រេ​មួយ ឬ​ច្រើន និង​រង្វង់​នៅ​ចុង​ទាំង​សងខាង ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​លើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។

Icon Connector with Circles

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ដែល​មាន​​​​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ដែល​ខ្សែកោង​នៅ​ជិត​ចំណុច​តភ្ជាប់ ។ ចុច​​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅ​លើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ​ទៀត ហើយ​បន្ទាប់​មក​លែងវា ។ ដើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រវែង​ផ្នែក​បន្ទាត់​រវាង​ចំណុច​ខ្សែកោង និង​ចំណុច​តភ្ជាប់ ត្រូវ​ចុច​លើ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ហើយ​អូស​ចំណុច​ខ្សែកោង ។

Icon Line Connector

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​ជាមួយ​នឹងរូប​ព្រួញ និង​ខ្សែកោង​នៅ​ជិត​នឹង​ចំណុច​តភ្ជាប់ ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​ភ្ជាប់​មួយទៀត​នៅ​លើ​វត្ថុ​ផ្សេង ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។ ដើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រវែង​ផ្នែក​បន្ទាត់​រវាង​ចំណុច​ខ្សែកោង និង​ចំណុច​តភ្ជាប់ គឺ​ត្រូវ​ចុច​លើ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ និង​អូស​ចំណុច​ខ្សែកោង ។

Icon Line Connector Starts with Arrow

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់ បញ្ចប់​ដោយ​​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​ជាមួយ​នឹងរូប​ព្រួញ និង​ខ្សែកោង​នៅ​ជិត​នឹង​ចំណុច​តភ្ជាប់ ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​ភ្ជាប់​មួយទៀត​នៅ​លើ​វត្ថុ​ផ្សេង ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។ ដើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រវែង​ផ្នែក​បន្ទាត់​រវាង​ចំណុច​ខ្សែកោង និង​ចំណុច​តភ្ជាប់ គឺ​ត្រូវ​ចុច​លើ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ និង​អូស​ចំណុច​ខ្សែកោង ។

Icon Line Connector Ends with Arrow

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់ បញ្ចប់​ដោយ​​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់ ដែល​មាន​​​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ដែល​ខ្សែកោង​នៅ​ជិត​នឹង​ចំណុច​តភ្ជាប់ និង​មាន​ព្រួញ​នៅ​ចុង​សងខាង ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​ភ្ជាប់​មួយទៀត​នៅ​លើ​វត្ថុ​ផ្សេង ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។ ដើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រវែង​ផ្នែក​បន្ទាត់​រវាង​ចំណុច​ខ្សែកោង និង​ចំណុច​តភ្ជាប់ គឺ​ត្រូវ​ចុច​លើ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ និង​អូស​ចំណុច​ខ្សែកោង ។

Icon Line Connector with Arrows

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់ ដែល​មាន​​​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​​បន្ទាត់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​​ដោយ​រង្វង់ និង​ខ្សែកោង​នៅ​ជិត​នឹង​ចំណុច​តភ្ជាប់ ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​ភ្ជាប់​មួយទៀត​នៅ​លើ​វត្ថុ​ផ្សេង ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។ ដើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រវែង​ផ្នែក​បន្ទាត់​រវាង​ចំណុច​ខ្សែកោង និង​ចំណុច​តភ្ជាប់ គឺ​ត្រូវ​ចុច​លើ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ និង​អូស​ចំណុច​ខ្សែកោង ។

Icon Line Connector Starts with Circle

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​​បន្ទាត់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​​បន្ទាត់ បញ្ចប់​ដោយ​​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ដែល​បញ្ចប់​ដោយ​រង្វង់ និងខ្សែកោង​នៅ​ជិត​នឹង​ចំណុច​តភ្ជាប់ ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ អូស​ទៅ​កាន់ចំណុច​តភ្ជាប់​លើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់​មក​លែង​វា​វិញ ។ ដើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រវែង​របស់​ផ្នែក​បន្ទាត់​រវាង​ចំណុច​ខ្សែកោង និង​ចំណុច​តភ្ជាប់ ត្រូវ​ចុច​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ហើយ​អូស​ចំណុច​ខ្សែកោង ។

Icon Line Connector Ends with Circle

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​​បន្ទាត់ បញ្ចប់​ដោយ​​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់ ដែល​មាន​​​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ដែល​ខ្សែកោង​នៅ​ជិត​ចំណុច​តភ្ជាប់ និង​មាន​រង្វង់​នៅ​ចុង​ទាំងសងខាង ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​លើ​វត្ថុ​មួយ​ទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។ ដើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រវែង​ផ្នែក​បន្ទាត់​រវាង​ចំណុច​ខ្សែកោង និង​ចំណុច​តភ្ជាប់ គឺ​ត្រូវ​ចុច​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ហើយ​អូស​ចំណុច​ខ្សែកោង ។

Icon Line Connector with Circles

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់ ដែល​មាន​​​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់​មួយ ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅ​លើវត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​លើ​វត្ថុ​មួយ​ទៀត ហើយ​បន្ទាប់​មក​លែងវា​វិញ ។

Icon Straight Connector

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់មួយ​ដែល​មាន​សញ្ញា​ព្រួញ​នៅ​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើម ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​មួយ​នៅ​លើ​វត្ថុ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​លើ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ហើយ​បន្ទាប់​មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Straight Connector Starts with Arrow

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ បញ្ចប់​ដោយ​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ដែល​មាន​ព្រួញ​នៅ​ចំណុច​បញ្ចប់ ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅ​លើ​វត្ថុ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។

Icon Straight Connector Ends with Arrow

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ បញ្ចប់​ដោយ​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ដែល​មាន​​​​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់​ដែល​មាន​ព្រួញ​នៅ​ចុង​ទាំង​សងខាង ។ ចុច​លើ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅ​លើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ​ទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែងវា​វិញ ។

Icon Straight Connector with Arrows

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ដែល​មាន​​​​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់​មួយ​ដែល​មាន​រង្វង់​នៅ​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើម ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Straight Connector Starts with Circle

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ​បញ្ចប់​ដោយ​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់​មួយ​ដែល​មាន​រង្វង់​នៅ​ចំណុច​បញ្ចប់ ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Straight Connector Ends with Circle

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ​បញ្ចប់​ដោយ​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ​ដែល​មាន​​​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់​មួយ​ដែល​មាន​រង្វង់​នៅ​ចុង​សងខាង ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Straight Connector with Circles

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ត្រង់ ​ដែល​មាន​​​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់​កោង ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Curved Connector

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង​ ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បន្ទាត់​កោង​ដែល​មាន​ព្រួញ​នៅ​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើម​។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Curved Connector Starts with Arrow

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង​ ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង ​បញ្ចប់​ដោយ​​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង​ដែល​មាន​ព្រួញ​នៅ​ចំណុច​បញ្ចប់ ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Curved Connector Ends with Arrow

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង ​បញ្ចប់​ដោយ​​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង ដែល​មាន​ព្រួញ

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង​ដែល​មាន​ព្រួញ​នៅចុង​សងខាង ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Curved Connector with Arrows

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង ដែល​មាន​ព្រួញ

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង ចាប់ផ្តើម​ដោយ​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង​ដែល​មាន​រង្វង់​នៅ​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើម ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Curved Connector Starts with Circle

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង ចាប់ផ្តើម​ដោយ​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង បញ្ចប់​ដោយ​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង​ដែល​មាន​រង្វង់​នៅ​ចំណុច​បញ្ចប់ ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Curved Connector Ends with Circle

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង បញ្ចប់​ដោយ​រង្វង់

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង ដែល​មាន​​​​រង្វង់

គូរ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង​ដែល​មាន​រង្វង់​នៅ​ចុង​សងខាង ។ ចុច​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​មួយ អូស​ទៅកាន់​ចំណុច​តភ្ជាប់​នៅលើ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត ហើយ​បន្ទាប់មក​លែង​វា​វិញ ។

Icon Curved Connector with Circles

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​កោង ដែល​មាន​​​​រង្វង់

Please support us!