ចតុកោណ​កែង

ដោយ​ប្រើ​របារ​ឧបករណ៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន អ្នក​អាច​បន្ថែម​របារ​ឧបករណ៍ ចតុកោណកែង ។

ការ​បង្កើត​ជ្រុង​​មូល

ចតុកោណកែង

គូរ​ចតុកោណកែង​បំពេញ​រួច​ ​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុងឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ចុច​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​ជ្រុង​មួយ​របស់​ចតុកោណកែង និង អូស​ទៅ​ទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ ។ ដើម្បី​គូរ​ការេ​ ចុច​​គ្រាប់ចុចប្តូរ (Shift) ​ខណៈពេល​អ្នក​អូស​ ។

រូបតំណាង

ចតុកោណកែង

ការេ

គូរ​ការេ​​បំពេញ​រួច​មួយ ត្រង់​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​ត្រង់​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​នៅ​ជ្រុង​មួយ​របស់​ការេ​ និង​ អូស ទៅ​ទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ ។

រូបតំណាង

ការេ

ចតុ​កោណ មូល

គូរ​ចតុកោណ​មូល​មួយ​ដែល​បាន​បំពេញ​ កន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​អូស​​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ។ ចុច​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​​ជ្រុង​មួយ​នៃ​ចតុកោណ​កែង​មូល​ និង​ អូស​ទៅ​ទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់បាន​ ។ ដើម្បី​គូរ​ការេ​​មូល​ សង្កត់​គ្រាប់​ចុចប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។

រូបតំណាង

ចតុ​កោណ មូល

ការេ​ជ្រុង​មូល

​គូរ​ការេ​មូល​មួយ​ដែល​បាន​បំពេញ​ ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​នៅ​ជ្រុង​មួយ​របស់​ការេ​មូល​ និង​ អូស​ទៅ​ទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ ។ ដើម្បី​គូរ​ចតុកោណ​មូល​ សង្កត់​គ្រាប់​ចុច​ប្តូរ (Shift) ​ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។

រូបតំណាង

ការេ​ជ្រុង​មូល

ចតុ​កោណកែង មិន​ទាន់​បំពេញ

គូរ​ចតុកោណកែង​ទទេ​មួយ ត្រង់​​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុចត្រង់​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​​ជ្រុង​មួយ​របស់​ចតុកោណ​កែង​ និ​ង​ អូស​ទៅ​ទំហំ​ដែល​អ្នកចង់​បាន​ ។ ដើម្បី​គូរ​ការេ​មួយ​ សង្កត់​គ្រាប់​ចុច​ប្តូរ (Shift) ខណៈពេល​អ្នក​អូស​ ។

រូបតំណាង

ចតុ​កោណកែង មិន​ទាន់​បំពេញ

ការេ មិន​ទាន់​បំពេញ

​គូរ​ការេ​ទទេ​មួយ ត្រង់​កន្លែង​​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុចត្រង់​កន្លែង​ដែល​អ្ន​ក​ចង់​ដាក់​នៅ​ជ្រុង​មួយ​របស់ការេ​ និង​ អូស​ទៅ​ទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ ។ ដើម្បី​គូរ​ចតុកោណ​កែង​ សង្កត់​គ្រាប់​ចុច​ប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​​អូស​ ។

រូបតំណាង

ការេ មិន​ទាន់​បំពេញ

ចតុកោណ​​ជ្រុង​​មូល មិន​​ទាន់​បំពេញ

​គូរ​ចតុកោណ​មូល​ទទេ​មួយ​​ ត្រង់​​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​ត្រង់​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​​ជ្រុង​មួយ​របស់​ចតុកោណ​កែង​មូល​ និង​ អូស​ទៅ​ទំហំ​ដែល​អ្នក​​ចង់​បាន​ ។ ដើម្បី​គូរ​ការេ​មូល​ សង្កត់​គ្រាប់​ចុចប្តូរ (​ Shift) ​ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។

រូបតំណាង

ការេ​ជ្រុង​មូល មិន​​ទាន់​បំពេញ

ការេ​ជ្រុង​មូល មិន​​ទាន់​បំពេញ

​គូរ​ការេ​មូល​ទទេ​មួយ​​ ​ត្រង់​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​ត្រង់​​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​​ជ្រុង​មួយ​របស់​ការេ​មូល​ និង​ អូស​ទៅទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ ។ ដើម្បី​អូស​ចតុកោណ​មូល​ សង្កត់​គ្រាប់​ចុច​ប្តូរ (Shift) ខណៈពេល​អ្នកអូស​ ។

រូបតំណាង

ការេ​ជ្រុង​មូល មិន​​ទាន់​បំពេញ

Please support us!