អត្ថបទ

របារ​ឧបករណ៍ អត្ថបទ មាន​រូបតំណាង​​ច្រើនជាង​មួយ​ ដើម្បី​បញ្ចូល​ប្រភេទ​ប្រអប់​អត្ថបទ​ផ្សេងៗ ។

អត្ថបទ

គូរ​ប្រអប់​អត្ថបទ​មួយ ដែល​អ្នក​ចុច ឬ​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ ចុច​កន្លែង​ណា​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ ហើយ​បន្ទាប់​មក​វាយ ឬ​បិទភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ។

រូបតំណាង

អត្ថបទ

ធ្វើ​អត្ថបទ​​ឲ្យ​សម​ទៅ​នឹង​ស៊ុម

គូរ​ប្រអប់​អត្ថបទ​មួយ ដែល​អ្នក​ចុច ឬ​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល ត្រូវ​បាន​ប្តូរ​ទំហំ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ឲ្យ​សម​ទៅ​នឹង​វិមាត្រ​នៃ​ប្រអប់​អត្ថបទ ។ចុច​កន្លែង​ណា​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ ហើយ​បន្ទាប់​មក​វាយ ឬ​បិទភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ។

រូបតំណាង

ធ្វើ​អត្ថបទ​​ឲ្យ​សម​ទៅ​នឹង​ស៊ុម

ប៉ឺត​ប៉ោង

គូរ​បន្ទាត់​ដែល​បញ្ចប់​ក្នុង​ប៉ឺតប៉ោង​ចតុកោណកែង ​ពី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​​ ។ ទិស​អត្ថបទ​គឺ​ផ្ដេក ។ អូស​ចំណុច​ទាញ​មួយ​នៃ​ប៉ឺត​ប៉ោង​ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ​ប៉ឺតប៉ោង​ ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប៉ឺត​ប៉ោង​រាង​ចតុកោណកែង​ទៅ​ជា​ប៉ឺតប៉ោង​រាង​មូល​ អូស​ចំណុច​ទាញ​នៅ​ជ្រុង​ធំ​ជាង​គេ​បំផុត​ ពេល​ព្រួញ​កណ្តុរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ​ជា​រូប​ដៃ​ ។ ដើម្បី​បន្ថែម​អត្ថបទ​ ចុច​គែម​នៃ​ប៉ឺត​ប៉ោង​ និង​ បន្ទាប់​មក​វាយ​ ឬ​ បិទ​ភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។

រូបតំណាង

ប៉ឺត​ប៉ោង

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ប៉ឺត​ប៉ោង​បញ្ឈរ​

រូបតំណាង

គូរ​បន្ទាត់​មួយ​ដែល​បញ្ចប់​ដោយ​ប៉ឺតប៉ោង​រាង​ចតុកោណ​​ដែល​មាន​ទិស​អត្ថបទ​បញ្ឈរ​ពី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ អូស​ចំណុច​ទាញ​របស់​ប៉ឺត​ប៉ោង​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ​ប៉ឺត​ប៉ោង​ ។ ដើម្បី​បន្ថែម​អត្ថបទ​ ចុច​គែម​របស់​ប៉ឺត​ប៉ោង​ និង​បន្ទាប់​​មក​វាយ​បញ្ចូល​ ឬ​ បិទ​ភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប៉ឺត​ប៉ោង​រាង​ចតុកោណ​កែង​​ទៅ​ជា​ប៉ឺតប៉ោង​​រាង​មូល​​ អូស​ចំណុច​ទាញ​នៅ​ជ្រុង​ធំ​ជាង​គេ​ ពេល​ព្រួញ​កណ្តុរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ជា​រូប​ដៃ​ ។​

អត្ថបទ​បញ្ឈរ​

រូបតំណាង

គូរ​ប្រអប់​អត្ថបទ​មួយ​ដែល​មាន​ទិស​អត្ថបទ​បញ្ឈរ​ ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចុច​ ឬ​ អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​កន្លែង​ណា​ក៏​បាន​ក្នុង​ឯកសារ​ និង​ បន្ទាប់​មក​វាយ​បញ្ចូល​ ឬ​ បិទ​ភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ផ្លាស់​ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​អត្ថបទ​ គូរ​ប្រអប់​​អក្សរ​ និង​​បន្ទាប់​មក​វាយ​បញ្ចូល​ ឬ​ បិទ​ភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។

ធ្វើ​​អត្ថបទ​​បញ្ឈរ ​ឲ្យ​សម​ទៅ​នឹង​ស៊ុម

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

រូបតំណាង

ធ្វើ​​អត្ថបទ​​បញ្ឈរ ​ឲ្យ​សម​ទៅ​នឹង​ស៊ុម

Please support us!