របារ ចំណុច​ភ្ជាប់

បញ្ចូល ឬ​កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ចំណុច​ភ្ជាប់ ។ ចំណុច​ភ្ជាប់​គឺ​ជា​ចំណុច​ដែល​អ្នក​អាច​​ភ្ជាប់បន្ទាត់តភ្ជាប់ តាម​លំនាំដើម LibreOffice ដាក់​ចំណុច​ភ្ជាប់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​កណ្ដាល​នៃ​ផ្នែក​នីមួយៗ​របស់​ចតុកោណកែង​សម្រាប់គ្រប់វត្ថុ​ដែល​អ្នក​បង្កើត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ចុច​រូបតំណាង ចំណុច​ភ្ជាប់ លើ​របារ​គូរ


​​ការ​បង្កើត​គំនូស​តាង​លំហូ​មួយ

បញ្ចូល​ចំណុច​ត​​ភ្ជាប់

បញ្ចូល​ចំណុច​ភ្ជាប់ដែល​អ្នក​ចុច​នៅ​ក្នុង​​វត្ថុ ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល​ចំណុច

ចេញ​ពី​ទិស​​​ឆ្វេង

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ភ្ជាប់ទៅ​គែម​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​ចំណុច​ភ្ជាប់​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

ចេញ​ពី​ទិស​​​ឆ្វេង

ចេញ​ពី​ទិស​កំពូល

បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ភ្ជាប់ទៅ​គែម​ខាង​លើ​នៃចំណុច​ភ្ជាប់​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

ចេញ​ពី​ទិស​កំពូល

ចេញ​ពី​ទិស​​ស្តាំ

បន្ទាត់តភ្ជាប់ ភ្ជាប់​ទៅ​គែម​ខាង​ស្ដាំ​នៃ​ចំណុច​ភ្ជាប់​ដែល​បានជ្រើស ។

រូបតំណាង

ចេញ​ពី​ទិស​​ស្តាំ

ចេញ​ពី​ទិស​បាត

បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ភ្ជាប់​ទៅ​គែម​ខាង​ក្រោម​នៃ​ចំណុច​ភ្ជាប់​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

ចេញ​ពី​ទិស​បាត

ចំណុច​ត​​ភ្ជាប់​ដែល​ទាក់​ទង

ថែទាំ​ទីតាំងដែលទាក់ទង​របស់​ចំណុច​ភ្ជាប់ដែលបានជ្រើស នៅពេល​អ្នក​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទំហំ​វត្ថុ ។

រូបតំណាង

ចំណុច​ត​​ភ្ជាប់​ដែល​ទាក់​ទង

ចំណុច​ភ្ជាប់​ឆ្វេង​ផ្ដេក

ពេល​​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ​ ចំណុច​តភ្ជាប់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​ស្ថិត​នៅ​​គែម​ឆ្វេង​របស់​​វត្ថុ​ ។

រូបតំណាង

ចំណុច​ភ្ជាប់​ឆ្វេង​ផ្ដេក

ចំណុច​ភ្ជាប់​កណ្ដាល​ផ្ដេក

នៅពេល​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទំហំ ចំណុច​ភ្ជាប់​បច្ចុប្បន្ន​នៅតែ​ថេរ​ទៅ​កណ្ដាល​របស់​វត្ថុ ។

រូបតំណាង

ចំណុច​ភ្ជាប់​កណ្ដាល​ផ្ដេក

ចំណុច​ភ្ជាប់​ស្ដាំ​ផ្ដេក

នៅពេល​វត្ថុ​ត្រូ​វបានផ្លាស់ប្ដូរ​​ទំហំ ចំណុច​ភ្ជាប់បច្ចុប្បន្ននៅតែ​ថេរ​ចំពោះ​គែម​ខាង​ស្ដាំ​របស់​វត្ថុ ។

រូបតំណាង

ចំណុច​ភ្ជាប់​ស្ដាំ​ផ្ដេក

ចំណុច​ភ្ជាប់​កំពូល​បញ្ឈរ

នៅពេល​វត្ថុ​ត្រូ​វបាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទំហំ ចំណុច​ភ្ជាប់បច្ចុប្បន្ន​នៅតែ​ថេរ​ទៅគែមកំពូល​របស់​វត្ថុ ។

រូបតំណាង

ចំណុច​ភ្ជាប់​កំពូល​បញ្ឈរ

ចំណុច​ភ្ជាប់​កណ្ដាល​បញ្ឈរ

នៅពេល​វត្ថុ​ត្រូវ​បានផ្លាស់ប្ដូ​រទំហំ ចំណុច​ភ្ជាប់បច្ចុប្បន្ន​នៅតែ​ថេរ​ទៅចំណុច​កណ្ដាល​បញ្ឈររបស់​វត្ថុ ។

រូបតំណាង

ចំណុច​ភ្ជាប់​កណ្ដាល​បញ្ឈរ

ចំណុច​ភ្ជាប់​បាត​បញ្ឈរ

នៅពេល​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទំហំ ចំណុច​ភ្ជាប់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​ថេរ​ទៅ​គែមបាត​របស់​វត្ថុ ។

រូបតំណាង

ចំណុច​ភ្ជាប់​បាត​បញ្ឈរ

Please support us!