​ទំហំ​បច្ចុ​ប្បន្ន

បង្ហាញ​ទីតាំង X និង Y នៃ​ទស្សន៍​ទ្រនិច និង ទំហំ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

របារ​ស្ថានភាព​នេះ​ប្រ​ឯកសារ​រង្វាស់​ដូចគ្នា​នឹង​បន្ទាត់​ដែរ ។ អ្នក​អាច​កំណត់​ឯកតា​ដោយ​ជ្រើស - LibreOffice Impress - ទូទៅ ។

Please support us!