ពេល​វេលា​សម

ចាប់​ផ្តើម​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ​ ដែល​មាន​ឧបករណ៍​​កំណត់​ពេល​វេលា​ ក្នុង​​ជ្រុង​ឆ្វេង​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​ ។

រូបតំណាង

ពេលវេលា​​​សម

​ពេល​វេលា​​សម​​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្លាយ

កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ

Please support us!