បង្ហាញ/លាក់ ស្លាយ

លាក់​ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដូច្នេះ​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ​កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ទេ​ ។

ចំនួន​នៃ​ស្លាយ​ដែល​លាក់​នឹង​ត្រូវ​បាន​គូស​កាត់ ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ស្លាយ​ដែល​បាន​លាក់ គឺ​ត្រូវ​ជ្រើស បញ្ចាំង​ស្លាយ - បង្ហាញ/លាក់​ស្លាយ ម្ដង​ទៀត ។

រូប​តំណាង

បង្ហាញ/លាក់ ស្លាយ

Please support us!