បង្ហាញ/លាក់ ស្លាយ

លាក់​ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដូច្នេះ​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ​កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ទេ​ ។

The number of a hidden slide is crossed out. To show a hidden slide, choose Slide Show - Show/Hide Slide again.

Icon Hide Slide

បង្ហាញ/លាក់ ស្លាយ

Please support us!