ស្លាបព្រិល

បិទ/បើក ស្លាបព្រិល  ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​ស្លាបព្រិល ដើម្បី​បន្ថែម ប្តូរឈ្មោះ លុប និង ដើម្បី​រៀបចំ​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​ក្នុង Impress និង Draw ។

Please support us!