កំណត់​ពេល

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់​ពេល សម្រាប់​បែបផែន​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ប្រអប់ ជម្រើស​បែបផែន ។

Custom Animation Timing Dialog

ចាប់ផ្តើម

Displays the start property of the selected animation effect. The following start properties are available:

ការ​ពន្យា​ពេល​

Specifies an additional delay of n seconds until the effect starts.

Duration

Specifies the duration of the effect.

ធ្វើ​​ម្តង​​ទៀត

Specifies whether and how to repeat the current effect. Enter the number of repeats, or select from the list:

ខា​ថយក្រោយ ពេល​ចាក់​រួច

Specifies whether to let the animated shape return to its starting state after the animation ends.

ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ចលនា តាម​លំដាប់​ចុច

Specifies whether to let the animation start in the normal click sequence.

ចាប់ផ្តើម​បែបផែន ពេល​ចុច

Specifies whether to let the animation start when a specified shape is clicked.

Select the shape by its name from the list box.

Please support us!