ចលនា​អត្ថបទ

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់​ចលនា​អត្ថបទ សម្រាប់​បែបផែន​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ប្រអប់ ជម្រើស​បែបផែន ។

Text Animation Dialog

ដាក់​អត្ថបទ​ជា​ក្រុម

Specifies how multiple paragraphs are animated:

ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ បន្ទាប់​ពី

If "Group text - By 1st level paragraphs" is selected, the paragraphs are animated one after the other.

Enter an additional delay in seconds to animate subsequent paragraphs.

ធ្វើ​រាង​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ ឲ្យ​មាន​ចលនា

Deselect this box to animate only the text, not the shape.

ក្នុង​លំដាប់​បញ្ច្រាស

Animates the paragraphs in reverse order.

Please support us!