បែបផែន

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់ និង ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ សម្រាប់​បែបផែន​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ប្រអប់ ជម្រើស​បែបផែន ។

ការកំណត់

សម្រាប់​បែបផែន​ខ្លះ ការ​កំណត់​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង បែបផែន ។

ទិស

Specifies the direction for the effect.

ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​បង្កើន​ល្បឿន

អនុញ្ញាត​ជម្រើស​នេះ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ល្បឿន​បង្កើន​បន្តិច​ម្ដងៗ​ទៅ​ការ​ចាប់ផ្ដើម​នៃ​បែបផែន ។

បញ្ចប់​ដោយ​បង្អន់​ល្បឿន

អនុញ្ញាត​ជម្រើស​នេះ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ល្បឿន​បន្ថយ​បន្តិច​ម្ដងៗ​ទៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​បែបផែន ។

ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ

បញ្ជាក់​​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ សម្រាប់​បែបផែន​បច្ចុប្បន្ន ។

Enhanced Animation Effects Dialog

សំឡេង

Select a sound from the Gallery or select one of the special entries.

ប៊ូតុង​សំឡេង

លេង​ឯកសារ​សំឡេង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បន្ទាប់​ពី​ចលនា

Select a color to be shown after the animation ends, or select another after-effect from the list:

ពណ៌​ស្រអាប់

Select the dim color.

ចលនា​អត្ថបទ

Select the animation mode for the text of the current shape:

ពន្យារពេល រវាង​តួអក្សរ

Specifies the percentage of delay between animations of words or letters.

Please support us!