ជម្រើស​បែបផែន

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ស្លាបព្រិល ចលនា​ផ្ទាល់ខ្លួន ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ផ្ដល់​បែបផែន​ទៅ​វត្ថុ បន្ទាប់​ចុច​ប៊ូតុង ... ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​ជម្រើស​បែបផែន ។


ប្រអប់​មាន​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

បែបផែន

កំណត់​ពេល

ចលនា​អត្ថបទ

Please support us!