ប្រសព្វ​

​បង្កើត​រាង​ពី​ផ្ទៃ​ត្រួត​លើ​គ្នា​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

ជ្រើស​វត្ថុ​ពីរ ឬ​ច្រើន បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ និង ជ្រើស រាង - ប្រសព្វ


Please support us!