បញ្ចូល​គ្នា​

បន្ថែម​ផ្ទៃ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​នឹង​ផ្ទៃ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​ទាបបំផុត ក្នុង​ជម្រើស​ ។ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ល្អ​បំផុត​ជាមួយ​នឹង​វត្ថុ​ដែល​ត្រួត​លើ​គ្នា​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

ជ្រើស​វត្ថុ​ពីរ ឬ​ច្រើន បើក​ម៉ឺនុយ​​បរិបទ និង ជ្រើស រាង - បញ្ចូល​ចូល​គ្នា


គម្លាត​ណាមួយ​ដែល​មើល​ឃើញ​រវាង​វត្ថុ នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សា ។

Please support us!