បំបែក

បំបែក​បន្ទាត់​ជា​ផ្នែក​ដែល​ភ្ជាប់​ដោយ​ពាក្យ​បញ្ជា​ត​ភ្ជាប់​ ។

អ្នក​មិន​អាច​អនុវត្ត​ការ​បំពេញ​មួយ​ទៅ​រាង​ដែល​បិទ​ និង ​បាន​បំបែក​​ជា​ផ្នែក​ដោយ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​បាន​ទេ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

ជ្រើស​បន្ទាត់​មួយ ​​​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយការ​​តភ្ជាប់​បន្ទាត់​ពីរ​ ឬ​ច្រើន​ បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ និង​ ជ្រើស​ បំបែក ។


Please support us!