តភ្ជាប់​

បង្កើត​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ ខ្សែកោង​ Bézier ដោយ​​តភ្ជាប់​បន្ទាត់​ពីរ​ ឬ​ច្រើន​ ខ្សែ​កោង​ Bézier ឬ​ វត្ថុ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដោយ​បន្ទាត់​មួយ​ ។​ វត្ថុ​បិទ​ជិត​មាន​ការ​បំពេញ​មួយ​ ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​បន្ទាត់​ និង​ បាត់​បង់​ការ​បំពេញ​របស់​វា​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

ជ្រើស​បន្ទាត់​ពីរ​ ឬ​ ច្រើន​ បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ ហើយ​ជ្រើស​ ​តភ្ជាប់ ។


Please support us!